This just in... New stuff in the Libraries

General Works
July 2014


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
AI19.C5Y51 v.2Zhu shi ran yi jiao ding fu yin de = Chu shih jan yi, re-edited and indexes / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taipei, Taiwan : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.3Ming dai chi zhuan shu kao fu yin de / Li jinhua bian zhu ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... (et al.)]Li, JinhuaTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.4Yin de shuo = On indexing / Hong Ye ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu]Hung, William, 1893-1980Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.5Shao yuan tu lu kao = The Mi garden / Hong Ye ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu]Hung, William, 1893-1980Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.6Riben qi kan san shi ba zhong zhong Dong fang xue lun wen pian mu fu yin de = A bibliography of Orientological contributions in thirty-eight Japanese periodicals with indices /Yu Zhiyu bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu jiao ding ; Hong Ye ... et al.]Yu, Shiyu, 1904-1969Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.7Feng shi wen jian ji jiao zheng fu yin de = Miscellaneous notes of Feng Yan / Zhao Zhenxin bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... [et al.]Zhao, ZhenxinTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.8Qing hua zhuan ji yi san zhong fu yin de = Biographies of Chʻing dynasty painters in three collections / Hong Ye ji jiaoTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1974.
AI19.C5Y51 v.10Zhou yi yin de : fu biao jiao jing wen = A concordance to Yi ching / [Yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.11 no.1Chun qiu jing zhuan yin de : fu biao jiao jing zhuan zhuan wen = Combined concordances to Chʻun chʻiu, Kung yang, Ku liang and tso chuan / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu ; Hong Ye ... (et al.)]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.12 no.1Wanyan ji shan cun fu yin de = Yüan yen chi abridged / Du Dagui zhuan ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Du, Dagui, active 12th century-13th centuryTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.13Yi bai qi shi wu zhong Riben qi kan zhong Dong fang xue lun wen pian mu fu yin de = A bibliography of Orientological contributions in one hundred and seventy-five Japanese periodicals with indices / Yu Shiyu, Liu Xuanmin bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu jiao ding ; Hong Ye ... et al.]Yu, ShiyuTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.14 no.1Du shi yin de = A concordance to the poems of Tu Fu / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.15Liu yi zhi yi lu mu lu : fu yin de = A table of contents of Liu i chih i lu, with index / Feng Xuchang bian mu ; Deng Shixi ding bu ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... [et al.]Feng, Hssü-chʻangTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.16Lun yu yin de : fu biao jiao jing wen = A Concordance to the Analects of Confucius / [Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu jiao ding ; Hung Ye ... bian zuan.]Taipei : Chengwen Publishing Co. : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.17Mengzi yin de : fu biao jiao jing wen = A Concordance to Meng Tzu / [Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu jiao ding ; Hong Ye ... [et al.] bian zuan.]Taipei : Chʻeng-wen Pub. Co. : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.18Er ya yin de : fu biao jiao jing wen = Index to Erh ya / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.19Zeng jiao Qing chao jin shi ti ming bei lu fu yin de = Chin Shih Tʻi Ming Pei Lu of Chʻing Dynasty / Fang Zhaoying, Du Lianzhe he bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu]Taipei : Chʻeng-wen Pub. Co. : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.22Xunzi yin de = A concordance to Xunzi / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y51 v.23Xiao jing yin de = A concordance to Hsiao ching / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu ; Hong Ye ... (et al.)]Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.1Shuo yuan yin de = Index to Shuo yuan / [Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.2Bai hu tong yin de = Index to Pai hu tʻung / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan zhu ; Hong Ye ... [et al.]]Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.3Kao gu zhi yi yin de = Index to Kʻao ku chih yi / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Liang, PeizhenTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19, C5Y5 v.4Li dai tong xing ming lü yin de = Index to Li tai tʻung hsing ming lü / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan zhu ; Hong Ye ... [et al.]]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19, C5Y5 v.5Cui Dongbi yi shu yin de = Index to Tsʻui Tung-pi yi shu / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19, C5Y5 v.6Yi li yin de: fu Zheng zhu ji Jia shu yin shu yin de = Index to Yi li and to the titles quoted in the commentaries / [Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al. bian zuan.]Taipei : Chʻeng-wen Pub. Co. : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.7Si ku quan shu zong mu ji wei shou shu mu yin de = Index to Ssu kʻu chʻüan shu tsung mu and wei shou shu mu / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.8Quan shang gu san dai Qin Han San guo Liu chao wen zuo zhe yin de = Index to the authors in chüan shang ko San tai Chʻin Hua San Kuo Liu Chʻao wen / [Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu bian ; Hong Ye zhu bian ; Tian Jizong, Nie Chongqi, Li Shuchun bian ji]Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19, C5Y5 v.9San shi san zhong Qing dai zhuan ji zong he yin de / [Du Lianzhe, Fang Zhaoying bian ; Yin de bian zuan chu jiao ding]Du, Lianzhe, 1904-Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 60 [1971]
AI19.C5Y5 v.11 no.1Fo zang zi mu yin de = Combined indices to the authors and titles of books and chapters in four collections of Buddhistic literature / [Yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taipei : Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.12Shi shuo xin yu yin de : fu Liu zhu yin shu yin de = Index to Shih shuo hsin yü and to the titles quoted in the commentary / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan zhu ; Hong Ye ... [et al.]]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.13Rongzhai sui bi wu ji zong he yin de = Combined indices to the five collections of miscellaneous notes of Hung Mai / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.14Su shi yan yi yin de = Index to Su shi yan yi / [Hou Yi bian ; Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan zhu jiao ding]Hou, YiTaibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.15Tai ping guang ji pian mu ji yin shu yin de = Index to Tai ping guang ji / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.16Xin Tang shu zai xiang shi xi biao yin de = Index to the genealogical tables of the families of chief ministers / [Hafo yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan zhu ; Hong Ye ... [et al.]]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.17Shui jing zhu yin de = Index to the Water classic and commentary / [Zheng Dekun bian ; Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu jiao ding]Zheng, Dekun, 1907-2001Taibei : Chengwen Pub. Co. : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.18Tang shi ji shi zhu zhe yin de = Index to the authors in T'ang Shih Chi Shih / [Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu bian]Taipei : Printed by Ch'eng-wen Publishing Company : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc., 1966.
AI19, C5Y5 v.19Song shi ji shi zhu zhe yin de / [Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu bian]Taipei : Printed by Ch'eng-wen Publishing Company : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc., 1966.
AI19.C5Y5 v.20Yuan shi ji shi zhu zhe yin de / [Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu bian]Taipei : Printed by Ch'eng-wen Publishing Company : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc., 1966.
AI19, C5Y5 v.21Qing dai shu hua jia zi hao yin de = Index to the fancy names of the Calligraphers and painters of the Ching dynasty / [Cai Jinchong bian, yin de bian zuan chu jiao ding]Cai, JinchongTaipei : Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.22Kan wu yin de = Index to the rectification of errors of Li FouHou, I, 1886-Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.23Taiping yu lan yin de = Index to Tai Ping yu lan / [Yin de bian zuan chu, Yanjing da xue tu shu guan]Yanjing da xue. Tu shu guan. Yin de bian zuan chuTai bei : Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.24 no.1Ba shi jiu zhong Ming dai zhuan ji zong he yin de = Combined indices to eighty-nine collections of Ming dynasty biographies / [Tian Jizong bian ; Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu jiao ding]Tian, jizongTaibei : Chengwen Pub. Co. : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.25Dao zang zi mu yin de = Combined indices to the authors and titles of books in two collections of Taoist Literature / Weng Dujian bianTaipei : Printed by Ch'eng-wen Publishing Company : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc., 1966.
AI19.C5Y5 v.26Wen xuan zhu yin shu yin de = Index to the Titles Quoted in the Commentary on Wen hsüan / [Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al. bian zuan.]Taipei : Chʻeng-wen Pub. Co. : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.27Li ji yin de = Index to Li chi / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu ; Hong Ye ... [et al.]]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.28Cang shu ji shi shi yin de = Index to the Poetical history of book collecting / Cai Jinzhong bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Cai, JingzhongTaibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.29Chun qiu jing zhuan zhu shu yin shu yin de / [ha fo yan jing xue she yin de bian zuan chu bian]Taipei : Printed by Ch'eng-wen Publishing Company : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc., 1966.
AI19.C5Y5 v.30Li ji zhu shu yin shu yin te = Index to the titles quoted in the commentaries on Li chi / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.31Mao shi zhu shu yin shu yin de / [Hafo Yanjing xue she yin de bian zuan chu bian]Taipei : Printed by Ch'eng-wen Publishing Company : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc., 1966.
AI19.C5Y5 v.32Shi huo zhi shi wu zhong zong he yin de = Combined indices to the economic sections of fifteen standard histories / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.33San guo zhi ji Pei zhu zong he yin de = Combined indices to San kuo chih and the notes of Pʻei Sung-chih / Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... [et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.36Han shu ji bu zhu zong he yin de = Combined indices to Han shu and notes of Yen Shih-ku and Wang Hsien-chʻien / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu ; Hong Ye ... [et al.]]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.37Zhou li yin de : fu Zhu shu yin shu yin de = Index to Chou li and to the titles quoted in the commentaries / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.38Er ya zhu shu yin shu yin de = Index to the titles quoted in the commentaries on Erh ya / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu ; Hong Ye ... [et al.]]Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.39Quan Han San guo Jin Nan Bei chao shi zuo zhe yin de = Index to the authors in Chʻüan Han San kuo Chin Nan pei chʻao shih / Cai Jinzhong bian ; [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]Cai, JinzhongTaipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AI19.C5Y5 v.41Hou Han shu ji zhu shi zong he yin de = Combined indices to Hou Han shu and the notes of Liu Chao and Li Hsien / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye and others]Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966.
AY753.W52 2013Whitaker's BritainLondon : Bloomsbury, 2013.
AZ791.J52 2013Chuang zao "chuan tong" : Liang Qichao, Zhang Taiyan, Hu Shi yu Zhongguo xue shu si xiang shi dian fan de que li / Jiang Mei zhuJiang, Mei, authorBeijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013.