This just in... New stuff in the Libraries

East Asian, African and Oceanic Languages and Literatures
August 2014


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
PL1.A6L53 2013Aertai yu yan yuan yin he xie yan jiu / Li Bing zhuLi, Bing, 1954-Beijing : Shang wu yin shu guan, 2013.
PL533.X54 1981Xian dai ri yu yu fa / Xie xiu chen bian zhuXie, XiuchenBei jing : Bei jing shi fan da xue chu ban she, 1996.
PL816.H5Z616 2014Refining nature in modern Japanese literature : the life and art of Shiga Naoya / Nanyan GuoGuo, NanyanLanham : Lexington Books, [2014]
PL992.3.K5C4513 2013One spoon on this earth / Hyun Ki-young ; translated by Jennifer M LeeHyŏn, Ki-yŏng, 1941-Champaign, [Illinois] : Dalkey Archive Press, 2013.
PL1075.Z46 1966Past, present and future of Chinese linguistics : with an English summary / Chou Fa-kaoZhou, FagaoHong Kong : The Chinese University of Hong Kong, 1966.
PL1201.L84 1971 v.1Han yu yin yun xue lun ji / Lu Zhiwei zhu ; [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian]Lu, Zhiwei, 1894-1970Xianggang : Chong wen shu dian, 1971.
PL1241.K34 1971Han yu yu fa lun ji / Gao Mingkai zhu ; Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianGao, Mingkai, 1912-Xianggang : Chong wen shu dian, [1971]
PL1279.H836 1975Shi lü : Jian jia lou shi xu gaoHuang, Jie, 1873-1935[Xianggang] : He shi zhi le lou, 1975.
PL1281.H8 1963Shuo wen jie zi : fu jian zi / Xu Shen zhuan ; [Xu Xuan deng jiao ding]Xu, Shen, -120?Beijing : Zhonghua shu ju, 1963.
PL1420.K35Kangxi zi dianXianggang : Fan shi tian yi ge : Fa xing zhe Li sheng shu dian, [196-?]
PL1420.T9 1936 v.1Ci hai / [zhu bian zhe shu Xincheng ... [et al.] ; bian ji zhe Ding Shaohuan]Shanghai : Zhonghua shu ju you xian gong si, Minguo 25 [1936]
PL1497.C545 1979Ci shi / Qu Shouyue bian zhuQu, ShouyueTaibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 68 [1979]
PL1510.C3723 2012Cao Zhiyun yu yan xue lun wen ji / Cao Zhiyun zhuCao, ZhiyunBeijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2012.
PL1510.D66 2013Han yu fang yan ci hui bi jiao yan jiu / Dong Shaoke deng zhuBeijing : Shang wu yin shu guan, 2013.
PL1510.Z436 2013Fang yan yan jiu yu she hui ying yong / Zhang Zhenxing zhuZhang, Zhenxing, authorBeijing : Shang wu yin shu guan, 2013.
PL1510.Z46 2010Han yu fang yan de di li yu yan xue yan jiu : shou jie Zhongguo di li yu yan xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Cao Zhiyun zhu bianZhongguo di li yu yan xue guo ji xue shu yan tao hui (1st) (2010 : Beijing yu yan da xue)Beijing : Shang wu yin shu guan, 2013.
PL1621.M35G36 2013Dongbei hua ci dian = Dongbeihua cidian / Gao Yonglong bian zhuGao, Yonglong, compilerBeijing Shi : Zhonghua shu ju, 2013.
PL1701.H35X5 2013Hainan Min yu bi jiao yan jiu / Xin Shibiao zhuXin, Shibiao, authorBeijing : Shang wu yin shu guan, 2013.
PL1701.T5 2010Di shi yi jie min fang yan guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhang Jiaxing zhu bianMin fang yan guo ji xue shu yan tao hui (11th : 2010 : Zhangzhou shi fan xue yuan)Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2013.
PL1710.F85M3 2013Min Tai fang yan de yuan liu yu shan bian / Ma Zhongqi, Li Chunxiao, Zhang Fan zhuMa, Zhongqi, authorBeijing : Ren min chu ban she, 2013.
PL1735.C46 1971Guangzhou yin shuo ji zi yi ju li / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian][Xianggang : Chong wen shu dian, 1971]
PL1851.K45 2010Di jiu jie Kejia fang yan xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian Chuai Zhenyu ; fu zhu bian Luo Meizhen, Zeng ShaocongKejia fang yan yan tao hui (9th : 2010 : Beijing, China)Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2013.
PL1870.X5S86 2013Xiang nan Mian yu he Han yu fang yan de jie chu yu ying xiang yan jiu : yi Hengyang Changning Tashan Yaozu Xiang wei ge an / Sun Yelin zhuSun, Yelin, authorChangsha : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2013.
PL1899.Z434 2013Qing dai bei fang hua yu qi ci yan jiu / Zhai Yan zhuZhai, Yan, authorJinan : Shandong da xue chu ban she, 2013.
PL1900.D3D66 2013Yun wei Dalian fang yan / Dong Xiaokui, Li HaoDong, XiaokuiDalian : Dalian chu ban she, 2013.
PL1900.H6L58 2013Xiang shou Hefei fang yan / Liu zheng ping zhu ; Lü Shimin huiLiu, ZhengpingHefei : Huang Shan shu she, 2013.
PL1900.J53L536 2013Wen xue zuo pin zhong de Jiang Huai fang yan ci yu li shi / Liao Daguo zhuLiao, DaguoSuzhou Shi : Suzhou da xue chu ban she, 2013.
PL1900.N36S86 2013"Nanjing zi hui" zhong de "Guan hua lei bian" ci hui / Sun Huaxian zhuSun, Huaxian, authorBeijing : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2013.
PL1900.P44C43 2014"Xing shi yin yuan zhuan" fang yan ci li shi yan bian yan jiu / Chao Rui zhuChao, Rui, 1970-, authorBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014.
PL1900.P44W45 2013Beijing guan hua jiao ke shu ci hui yan jiu / Wei Wei zhuWei, Wei, authorChangchun : Jilin da xue chu ban she, 2013.
PL1900.S5F46 2012Ming Qing Shandong fang yan yu fa yan jiu / Feng Chuntian deng zhuFeng, ChuntianJinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2012.
PL1940.J535L58 2013Jiangyin fang yan xin tan / Liu Lili, Hou Chao deng zhuLiu, Lili, 1947-Beijing : Shi jie tu shu chu ban gong si Beijing gong si, 2013.
PL1940.N54L44 2013Ningbo fang yan du ben : Ningbo fangyan duben / Le Jianzhong zhuLe, JianzhongNingbo : Ningbo chu ban she, 2013.
PL1940.S53Q532 2013Shanghai hua liu xing yu xin bian / Qian Nairong zhuQian, Nairong, authorShanghai : Shanghai da xue chu ban she, 2013.
PL1940.W98Z57 2013Wuxi fang yan cun lu : Wuxi fang yan xiang yin liu xia de mei hao ji yi / Zhou Fuchang zhuZhou, Fuchang, authorBeijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013.
PL2250.W362 1969 v.1"Wen xue nian bao" lun wen fen lei hui bian / Yanjing da xue guo wen xue hui yuan bian ; Long men shu dian hui bianXianggang : Long men shu dian, 1969.
PL2261.L483C383 1989 v.1Wen xin diao long yi zheng / Liu Xie zhu ; Zhan Ying yi zhengZhan, YingShanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989.
PL2263.L54C55 1969Zhongguo wen xue pi ping yan jiu lun wen ji : Wen xin diao long yan jiu zhuan ji / Zhongguo yu wen xue she bian[Xianggang] : [publisher not identified], [1969]
PL2277.K86 1971Bei Song shi hua kao : fu "Si ku zhu lu Nan Song shi hua ti yao ping shu" / Guo Shaoyu zhu, Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianGuo, Shaoyu, 1893-Xianggng : Chong wen shu dian, 1971.
PL2278.Z53 2002Chun hua qiu ye : Zhongguo wu si nü zuo jia / Zhang Yanyun zhuZhang, YanyunBeijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2002.
PL2284.G8 2013Cong Kong Rong dao Tao Yuanming : Han mo San guo liang Jin wen xue shi lun heng / Gu Nong zhuGu, NongNanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2013.
PL2291.L63 2012Tang dai qian gu wen yun dong yan jiu / Li Dan zhuLi, DanBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.
PL2293.H8 2013Song Jin wen xue de jiao rong yu yan jin / Hu Chuanzhi zhuHu, ChuanzhiBeijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2013.
PL2307.K84 1971Zhongguo shi de shen yun, ge diao ji xing ling shuo [Guo Shaoyu zhu, Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianGuo, Shaoyu, 1893-Xianggang, Chong wen shu dian, 1971]
PL2308.L8 1972Lun xie zuo jiu shi, Cun cui xue she bian ji[Xianggang? Chong wen shu dian, 1972]
PL2321.G65 2013Chang he shi ci yan jiu : yi Tang Song wei zhong xin / Gong Bendong zhuGong, Bendong, 1955-Beijing : Zhonghua shu ju, 2013.
PL2321.L56 2002Tang shi zhong de nü guan / Lin Xueling zhuanLIn, XuelingTaibei Shi : Wen jin chu ban she, 2002.
PL2321.T3274 2013Tang shi jian shang ci dian (ji nian ban) / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xinShanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2013.
PL2321.T34 1971Tang shi yan jiu lun ji [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianXianggang, Chong wen shu dian, 1971]
PL2321.T35 1959Tang shi yan jiu lun wen ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bianBeijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1959.
PL2321.W834 2013Ba shi ji shi feng : tan suo Tang shi shi shang "Shen Song de shi ji" (705-805) = The eighth century poetic manner : an exploration of the "Shen-Song century" (705-805) in Tang poetic history / Wu Guangxing zhuWu, Guangxing, 1963-, authorBeijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013.
PL2323.Z468 2013Song shi xu shi xing yan jiu = Study on the narrativity of Song poetry / Zhou Jianzhi zhuZhou, Jianzhi, authorBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013.
PL2327.Q545 2012Qing dai Tang Song shi zhi zheng liu bian shi / zhu bian Wang YingzhiBeijing : Ren min wen xue chu ban she, 2012.
PL2343.S646 2013 v.1Song ci jian shang ci dian / Xia Chengdao, Tang Guizhang, Zhou Ruchang ... [et al.] zhuan xieXia, ChengdaoShanghai Shi : Shanghai ci shu chu ban she, 2013.
PL2415.C47 1957 v.1Xiao shuo kao zheng : fu xu bian, shi yi / Jiang Ruizao bianJiang, RuizaoShanghai : Gu dian wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1957.
PL2415.C583 1988Zhongguo gu dian xiao shuo liu da ming zhu jian shang ci dian / Huo Songlin zhu bianXi'an : Huayue wen yi chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988.
PL2415.K8 1962Zhongguo xiao shuo shi liao / Kong Lingjing bian jiKong, Lingjing, 1904-Shanghai : Zhonghua shu ju, 1962.
PL2417.C45 1958Xiao shuo zhi tan / Jiang Ruizao bianJiang, RuizaoShanghai : Gu dian wen xue chu ban she, 1958.
PL2417.M5 1959Ming Qing xiao shuo yan jiu lun wen ji, Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bianBeijing, Ren min wen xue chu ban she, 1959.
PL2442.W43 1962Yuan yang hu die pai yan jiu zi liao. Shi liao bu fen / Wei Shaochang bianShanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1962.
PL2531.T27 2013 v.1Tang shi bie cai ji / Shen Deqian xuan zhuShanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2542.C542 2009Jiu ye pai shi xuan / Lan Dizhi bian xuanBeijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2009.
PL2552.N368 2013Nan Tang er zhu ci jian zhu / (Nan Tang) Li Jing, Li Yu zhu ; Wang Zhongwen jiao ding ; Chen Shuliang, Liu Juan jian zhuBeijing Shi : Zhonghua shu ju, 2013.
PL2607.H74 1971Jin dai bi ji guo yan lu / [Xu Yishi zhu ; Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian]Xu, YishiXianggang : Chong wen shu dian yin xing, 1971.
PL2611.S66 2013 v.1Song dai ri ji cong bian / Gu Hongyi, Li Wen zheng li biao jiaoShanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2013.
PL2633.L5 1958 v.1Li dai xiao shuo bi ji xuan / [Jiang Yujing ji]Xianggang : Shang wu, 1958.
PL2643.Q836 2013 v.1Quan Song bi ji. Di liu bian / Shanghai shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo bianZhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2013.
PL2664.T8Z924 2013Cao shi jia zu yu Han Jin she hui wen hua bian qian / Wu Huaidong deng zhuWu, HuaidongHefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2013.
PL2670.A1 2013 v.1Xin kan jing jin xiang zhu Changli xian sheng wen / [Tang] Han Yu zhuan ; [Song] Wen Dang zhu ; Wang Chou bu zhuHan, Yu, 768-824, authorShanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2671.A6 2013 v.1Li Taibai wen ji / Li Bai zhuanLi, Bai, 701-762Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2671.Z436 2013Li Bai jing shen yu shi ge yi shu xin tan / Zhang Ruijun zhuZhang, RuijunShanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012.
PL2673.Z5L54 1973Liu Zongyuan yan jiu lun ji [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianXianggang, Chong wen shu dian, 1973]
PL2673.Z5L58 2013 v.1Liu Zongyuan ji jiao zhu / Liu Zongyuan zhu ; Yin Zhanhua, Han Wenqi zhu shi jie shuo ciLiu, Zongyuan, 773-819, authorBeijing : Zhonghua shu ju, 2013.
PL2675.A6 1959Xiang zhu Du Fu shi xuan / Du Shaoling zhuDu, Fu, 712-770Xianggang : Shanghai yin shu guan, 1959.
PL2677.C35 2013Zhang Wenchang wen ji / Zhang Ji zhuZhang, Ji, approximately 765-approximately 830Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2677.C373 2013Zhang chengji wen ji / [Zhang Hu] zhuanZhang, Hu, -approximately 853Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2677.L5 2013Li Changji wen ji / [Li He]Li, He, 790-816Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2677.L56 2013Liu Mengde wen ji / Liu Yuxi zhuLiu, Yuxi, 772-842Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2677.S87 2013Sikong Biaosheng wen ji / [Tang] Sikong Tu zhuanSikong, Tu, 837-908, authorShanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2680.Z5H8 1972Xin Jiaxuan yan jiu lun ji / Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bianXianggang : Chong wen shu dian, 1972.
PL2681.A6 2012Shan gu shi zhu xu bu / Huang Tingjian zhu ; Chen Yongzheng, He Zetang zhuChen, Yongzheng, 1941-Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012.
PL2682.L5 1974Li Qingzhao yan jiu hui bian / [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianXianggang : Chong wen shu dian, 1974
PL2682.Z5X83 2013Li Qingzhao ji jian zhu/ Li Qingzhao zhu ; Xu Peijun jian zhuXu, Peijun, 1928-Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2687.C35Z9 2013Zhang Xian ji bian nian jiao zhu / Zhang Xian zhu ; Wu Xionghe, Shen Songqin jiao zhuWu, XiongheShanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012.
PL2687.C84P56 2012Pingzhou ke tan ; lao xue an bi ji / Zhu Yu, Liu You zhuan ; Li Weiguo, Gao Keqin jiao dianZhu, Yu, active 11th century-12th centuryShanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012
PL2687.L589L58 2013Liu Yong ci ji / Liu Yong zhu ; Xie Taofang dao duLiu, Yong, jin shi 1034Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2009.
PL2687.L8C46 1975Lu You yan jiu hui bian / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]Xianggang : Chong wen shu dian, 1975.
PL2687.S79Z687 2012 v.1Su Guo shi wen bian nian jian zhu / Su Guo zhuan ; Shu Xing jiao bu ; Jiang Zongxu, Shu Dagang deng zhuJiang, Zongxu, 1949-Beijing : Zhonghua shu ju, 2012.
PL2687.W285S53 2012Shengshui yan tan lu / xi tang ji qi jiu xu wen / ( Song ) Wang Pizhi, Chen Gu zhuan ; Han Gu, Zheng Shigang xiao dianWang, Pizhi, jin shi 1067Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012.
PL2690.S3 1959 v.1San'guo yan yi : [120 hui] / Luo, GuanzhongLuo, Guanzhong, approximately 1330-approximately 1400Beijing : Zuo jia chu ban she, 1959.
PL2705.A59Z8 1974Oubei xian sheng nian pu / [yi ming bian ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]Xianggang : Chong wen shu dian, 1974.
PL2705.I36T53 1937 v.2Diao gu ji: (shang, xia) / Jiao Xun zhuanJiao, Xun, 1763-1820Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
PL2717.U5 1975Gong Zizhen quan ji / [Qing] Gong Zizhen zhuGong, Zizhen, 1792-1841Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975.
PL2717.U5Z6 1971Gong Ding'an (Zizhen) yan jiu [Zhu Jieqin bian, Zhou Kangxie zhu bian, Cun cui xue she bian jiZhu, JieqinXianggang, Chong wen shu dian, 1971]
PL2718.U23Z73 1974Lü Liuliang ji qi si xiang / [Rong Zhaozu zhu]. Fu Lü Liuliang nian pu / [Bao Lai bian]Rong, Zhaozu, 1899-Xianggang : Chong wen shu dian, 1974.
PL2727.S2A12 1953Hong lou meng : [120 hui] / Cao Xueqin, [Gao E] zhuCao, Xueqin, approximately 1717-1763Beijing : Zuo jia chu ban she, 1953.
PL2727.S2A15 2013 v.1Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo zō Tei kōhon Kōrōmu / [Sō Sekkin] ; kaidai Ōki YasushiCao, Xueqin, approximately 1717-1763, authorTōkyō-to Chiyoda-ku : Kyūko Shoin, Heisei 25 [2013]
PL2732.A44Z6 1971Wang Chuanshan xue pu / Zhang Xitang zhu ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bianZhang, Xitang, 1902-Xianggang : Chong wen shu dian, 1971.
PL2732.U22J8 1963Ru lin wai shi [56 hui] Wu Jingzi zhu Zhao Cong jiao dianWu, Jingzi, 1701-1754Jiulong, You lian chu ban she, [Minguo 52 (1963)]
PL2732.U238Z8 1972Wu Meicun nian pu : fu lu Guan yu Wu Meicun shi ji lun ping jiu zhong / [Ma Daoyuan bian ; Cun cui xue she bian ji]Ma, Daoyuan[Xianggang?] : Chong wen shu dian, 1972.
PL2740.P5Z5 1965Taiyan xian sheng zi ding nian pu (1868-1922) / [Zhang Binglin bian zhu]Zhang, Taiyan, 1869-1936Xianggang : Long men shu dian, [1965]
PL2754.S5Z4513 2001Zhao hua xi shi / Lu Xun zhu ; Yang Xianyi, Dai Naidie yi = Dawn blossoms plucked at dusk / written by Lu Xun ; translated by Yang Xianyi and Gladys YangLu, Xun, 1881-1936Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
PL2754.T75E7 1973Er tong za shi shi / Zhou Zuoren zhuZhou, Zuoren, 1885-1967Xianggang : Cong wen shu dian, 1973.
PL2755.T9 1971 v.1Zhu Ziqing wen ji / Ye Shengtao ... [et al.] bianZhu, Ziqing, 1898-1948[Xianggang] : Chong wen shu dian, 1971.
PL2766.S5 2014 v.1Hu Shi wen cun / Hu Shi zhuHu, Shi, 1891-1962Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2014.
PL2815.A8J5 1965Ri chu : [si mu ju] / Cao YuCao, YuXianggang : Dong Ya shu ju, 1965.
PL2837.E35 2000Chuan qi / Zhang Ailing zhuZhang, AilingBeijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2000.
PL2837.Y35A6 2000Chang Yao shi wen zong ji./ Changyao zhuChang, Yao, 1936-Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2000.
PL2852.T48H83 2009Huang ren shou ji / Zhu TianwenZhu, TianwenJinan Shi : Shandong hua bao chu ban she, 2009.
PL2877.C528S813 2014Ripple on stagnant water : a novel of Sichuan in the age of treaty ports / Li Jieren ; translated with an introduction by Bret Sparling and Yin ChiLi, Jieren, 1891-1962, authorPortland, ME : MerwinAsia, [2014]
PL2878.M73A6 2008Lin Qixiang chuang zuo ji = An anthology of literary and artistic works of Ramon LimLim, RamonManila : Fei Hua wen yi xie hui, 2008.
PL2919.A58F826 2000Fuping / Wang Anyi zhuWang, Anyi, 1954-Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she : Hunan Sheng xin hua shu dian jing xiao, 2000 (2001 printing)
PL2919.A58W46 2001Wen gong tuan : Wang Anyi xiao shuo / [Wang Anyi zhu]Wang, Anyi, 1954-Beijing Shi : Wen hua yi shu chu ban she, 2001.
PL2919.A58W6 2000Wo ai Bi'er / Wang Anyi zhuWang, Anyi, 1954-Haikou Shi : Nan hai chu ban gong si, 2000.
PL2928.H78X8 1998Xu San'guan mai xue ji : Yu Hua wen ji / Yu Hua zhuYu, Hua, 1960-Haikou Shi : Nan hai chu ban she, 1998.
PL2936.C5 1957Xiao shuo cong kao, Qian Jingfang zhuQian, JingfangShanghai, Gu dian wen xue chu ban she, 1957.
PL3031.K8852Z46 1980Lue shu Guangdong wen zheng ji qi juan zhi wen ti / Zhou Kangxie [zhu]Zhou, Kangxie[Xianggang] : Xianggang zhu hai shu yuan, 1980.
PL8276.9.O936 2014Blood on the tides : the Ozidi Saga and oral epic narratology / Isidore OkpewhoOkpewho, Isidore, authorRochester, NY : University of Rochester Press ; Woodbridge, Suffolk : Boydell & Brewer Limited, 2014.