This just in... New stuff in the Libraries

East Asian, African and Oceanic Languages and Literatures
January 2015


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
PL524.75.C65 2008Socializing identities through speech style : learners of Japanese as a foreign language / Haruko Minegishi CookCook, Haruko MinegishiBristol ; Buffalo : Multilingual Matters, c2008.
PL776.Y55 2005Hisshō kobanashi no tekunikku / Yonehara MariYonehara, Mari, 1950-2006Tōkyō : Shūeisha, 2005.
PL852.I33K34 1998Kaishō shōsetsu / Higashino KeigoHigashino, Keigo, 1958-Tōkyō : Shūeisha, c1998.
PL852.I33T37 2005Tantei kurabu / Higashino KeigoHigashino, Keigo, 1958-Tōkyō : Kadokawa Shoten, Heisei 17 [2005]
PL855.I566K36 1996Kao ni furikakaru ame / Kirino NatsuoKirino, Natsuo, 1951-Tōkyō : Kōdansha, 1996.
PL873.I53K6513 2014Confessions : a novel / Kanae Minato ; translated by Stephen SnyderMinato, Kanae, 1973-New York : Mulholland Books/Little, Brown and Company, [2014]
PL882.K43 1957Modern Japanese literature : an anthology / compiled and edited by Donald KeeneBoston : Tuttle Pub., 1957, c1956.
PL1021.I686 2013Yu yan zi xun he yu yan lei xing = Human language resources and linguistic typology / Zheng Qiuyu zhu bianInternational Conference on Sinology (4th : 2012 : Taipei, Taiwan)[Taibei Shi] : Zhong yang yan jiu yuan, 2013.
PL1023.B74 2013 v.1Breaking down the barriers : interdisciplinary studies in Chinese linguistics and beyond / edited by Guangshun Cao, Hilary Chappell, Redouane Djamouri and Thekla Wiebusch = Zong gu shu jin, gou shen qu ji / Cao Guangshun, Cao Qianlei, Luo Duan, Wei Tinglan bian jiTaibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan yu yan xue yan jiu suo, 2013.
PL1031.C533 1536 v.4Jin xiu wan hua gu : Fu Suo Yin / [Song bu zhu zhuan ren]Taibei : Xin xing shu ju, Minguo 60 [1971]
PL1031.C53T88 1613 v.30Tu shu bian : [127 juan, nian pu 1 juan] / Zhang Huang bian ; Yue Yuansheng dingTaibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 60 [1971]
PL1031.C546 v.1Tian zhong ji : [60 juan: fu jiao kan ji] / Chen Yaowen bian ; Tu Long jiaoChen, Yaowen, jin shi 1550Taibei : Yi wen yin shu guan, [1973?]
PL1031.H8K8 1556 v.4Gu jin he bi shi lei bei yao : fu suo yin / [zhuan zhe Xie Weixin ; xu zhuan zhe Yu Zai]Xie, Weixin, zhi shi 1202Taibei : Xin xing shu ju you xian gong si, Minguo 60 [1971]
PL1031.H8Y9 1848 v.2Yue ri ji gu : [12 juan] : fu suo yin / [Xiao Zhihan zhuan]Xiao, Zhihan[Taibei] : [Xin xing shu ju], [Minguo 58 i.e. 1969]
PL1031.L5S53 1788 v.2Shi wu yi ming lu : Fu suo yin / [Li Quan yuan ji ; Guan Huai zeng zuan]Li, Quan, active 1776Taibei : Xin xing shu ju, Minguo 60 [1971]
PL1031.L8H8 1873Xiao zhi lu : fu suo yin / [zhuan zhe Lu Fengzao]Lu, Fengzao, ju ren 1807Taibei Shi : Xin xing shu ju, Minguo 58 [1969]
PL1031.O8I8 1969 v.4Yi wen lei ju : [100 juan] : fu suo yin / Ouyang Xun deng zhuanTaibei : Xin xing shu ju, Minguo 58 [1969]
PL1031.P25P2 1971 v.2Bai shi liu tie shi lei ji : fu suo yin / Bai Juyi zhuanBai, Juyi, 772-846Taibei : Xin xing shu ju, Minguo 60 [1971].
PL1031.P25P3 1522 v.2Bai Kong liu tie : fu suo yin / [Bai Juyi yuan zhuan ; Kong Chuan xu zhuan]Bai, Juyi, 772-846Taibei : Xin xing shu ju, Minguo 60 [1971]
PL1031.P475 v.1Shan tang si kao : [228 juan : bu yi : 12 juan] / Peng Dayi zhuan ; Zhang Youxue bianPeng, Dayi, active 16th centuryTaibei : Yi wen yin shu guan, [1975?]
PL1031.T74 1642 v.20Ce fu yuan gui : [1000 juan] / Wang Qinruo deng bian, [Li Sijing ding zheng.]Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 56 [1967]
PL1031.T84 v.10Lei shuo [60 juan] Zeng Zao zhuanZeng, Zao, active 1136-1147[Taibei] Yi wen yin shu guan [Minguo 59 (1970)]
PL1031.T98 1838 v.12Zi shi jing hua / Qing Kangxi di chi zhuan ; [Yulu deng zuan]Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
PL1031.W22S25 1607 v.6San cai tu hui / Wang Qi zuan jiWang, Qi, jin shi 1565Taibei : Chengwen chu ban she, Min guo 59 [1970]
PL1031.W2P2 1610 v.4Bai shi hui bian : [175 zhuan] fu suo yin / [Wang Qi zhuan]Wang, Qi, jin shi 1565Taibei : Xin xing shu zhu, min guo 60 [1971]
PL1031.W3Y8 1977 v.8Yu hai : [200 juan, he bi ben] / Wang Yinglin zhuanWang, Yinglin, 1223-1296Taibei : Da hua shu ju, Minguo 66 [1977]
PL1065.K8 v.1Guo xue lun wen suo yin / Yuan bian zhe guo li Beiping Beihai tu shu guan bian mu ke bian jiTaibei Shi : Wei xin shu ju, Minguo 57 [1968]
PL1065.T24Guo wen jiao shi shou ceZhang WenzhiTaibei Shi : Taiwan zhong hua shu ju, Minguo 57 [1968]
PL1066.H845 1958Xiao xue yu wen jiao xue da gang (cao an) : ming ci shu yu qian shiWuhan : Hubei ren min chu ban she, 1958.
PL1099.H86 1988"Tai" zhi tan jiu : jiu yi ban xing ji Han yu zhong si ge zhu ci zhi tao lun = Aspect, a general system and manifestation in mandarin Chinese / Huang Meijin zhuHuang, MeijinTaibei : Taiwan xue sheng shu ju, Min'uo 77 [1988]
PL1279.H75 1974Zeng guang Shi yun he bi / [Tang Wenlu ji ; Xu Shigeng jiao]Taibei : Wen hua tu shu gong si, Minguo 54 [1965], 1974 nian zai ban.
PL1279.W35 1966Shi yun da ci dian / [Wang Wenkai bian ji]Wang, Wenkai[Taibei xian Yonghe zhen] : [Hai yan chu ban she], [Minguo 55 i.e. 1966]
PL1279.W3Ci lin yun zao / Wang Xiyuan, Chen Manming, Chen Hongzhi he bian ; [zhu bian zhe Hu Huiyi and others]Wang, XiyuanTaibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 67 [1978]
PL1281.C4843C6Guang ya suo yin / zhu bian Zhou Fagao ; bian zuan Fan Guo [and others]Zhou, FagaoXianggang : Xianggang Zhong wen da xue chu ban she, 1977.
PL1281.C4843W33Guang ya shu zheng yin shu suo yin / zhu bian Zhou Fagao ; bian zuan Fan Guo [and others][Xianggang] : Zhong wen da xue chu ban she, 1978.
PL1281.H8 1963 v.2Shuo wen jie zi zhu: [32 juan] : fu liu shu yin yun biao / [Xu Shen zuan] ; Duan Yucai zhu shiDuan, Yucai, 1735-1815[Kowloon, Hong Kong] : [Shi yong shu ju], [1963]
PL1281.H83T55 1959 v.12Shuo wen jie zi gu lin : ji bu yi / Ding Fubao bian zuanTaibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 48 [1959]
PL1301.F4Tong yi yu, fan yi yu ci dian / bian zhu zhe Wu HuaWu, HuaTaibei : Wen tong shu ju : Fa xing zhe Wen tong yin shu guan, [1979?]
PL1301.T92Tong yi yu ci dian / Dong Guixian bian zhuDong, GuixianTaibei : Ping ping chu ban she, [1964]
PL1301.T93Fan yi yu ci dian / Dong Guixian bian zhuDong, GuixianTaibei : Ping ping chu ban she, [1965]
PL1313.K7Shi yong po yin zi dian / Ke Xuntian bianKe, XuntianTaibei : Nan guo shu ju, [1971]
PL1402.T86 1975 v.1 pt.3Ci hai. Yu ci zeng bu ben / [Ci hai bian ji wei yuan hui bian]Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982.
PL1402.T86 1975 v.21Ci hai : Bai ke zeng bu ben / Ci hai bian ji wei yuan hui bianShanghai : Shang hai ci shu chu ban she, 1982.
PL1420.C42Ci quan / bian zhu zhe Chen GuohongChen, GuohongTaibei : Cheng zheng chu ban she : Zong jing xiao Cheng zheng shu ju, Minguo 64 [1975]
PL1420.C437Shi yong da zi dian / Zhang Xiang [and others] bianTaibei : Taiwan Zhong hua shu ju, Minguo 51 [1962]
PL1420.C44Xue sheng guo yu ci dian, Zhang Beihai zhu bian Yang Yuliu jiao yueZhang, Beihai, edTaibei, Yuan dong tu shu gong si, Minguo 64 [1975]
PL1420.C47 1980Ci quan / Chen Guohong bian zhuChen, GuohongTainan : Zong jing xiao Guo hong shu ju, Minguo 69 [1980]
PL1420.C523 1960 v.2Ci tong, Zhu Qifeng zhuanZhu, QifengTaibei, Taiwan kai ming shu dian, Minguo 49 [1960]
PL1420.C524 1970 v.2Zhong hua da zi dian / Wu Zhi-ying shu jian ; bian ji zhe Taiwan Zhong hua shu zhu bian ji buTaibei : Taiwan Zhong hua shu zhu, Minguo 59 [1970]
PL1420.C5242 v.1Zhonghua da ci dian / Bian zhuan zhe Yang JialuoTaibei Shi : Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, Minguo 47 [1958]
PL1420.C5248 1977Xian dai Han yu ci dian = Xiandai Hanyu cidian / Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bianZhongguo ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shiXianggang : Shang wu yin shu guan, 1977.
PL1420.C545 1971Zheng zhong xing yin yi zong he da zi dian / [Gao Shufan bian zuan ; Wang Xiuming jiao zheng]Gao, ShufanTaibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 60 [1971]
PL1420.C55Zhong hua guo yu da ci dian / [bian zhe Ben ju bian ji bu]Tai bei shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 60 [1971]
PL1420.C57 v.2Zhong wen da ci dian / Zhong wen da ci dian bian zuan wei yuan hui bian zuan ; [jian xiu Zhang Qiyun ; zhu zuan Lin Yin, Gao Ming][Yangming shan] : Zhongguo wen hua yan jiu suo ; Taibei Shi : Lian he chu ban fu wu zhong xin zong jing shou, Minguo 51-57 [1962-1968]
PL1420.T86 1975 v.2Ci hai = Ci hai, Ci hai bian ji wei yuan huiShanghai : Shanghai ci shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980.
PL2419.M37S68 2014Sound Rising from the Paper : Nineteenth-Century Martial Arts Fiction and the Chinese Acoustic Imagination / Paize KeulemansKeulemans, Paize, authorCambridge, Massachusetts : Harvard University Asia Center, 2014.
PL2531.P68 1984Poetry and prose of the Tang and Song / translated by Yang Xianyi and Gladys YangBeijing : Panda books, 1984.
PL2677.L5Z97Li He shi yan jiu / Yang Wenxiong zhuYang, WenxiongTaibei : Wen shi zhe chu ban she, Min guo 69 [1980]
PL8010.Y46 2013African youth in contemporary literature and popular culture : identity quest / edited by Vivian Yenika-Agbaw and Lindah MhandoYenika-Agbaw, Vivian SNew York : Routledge, 2013.